• CSR index header 3

Proces uključivanja kompanije na listu CSR indeksa obuhvata nekoliko faza:

procesPrijava

Sve zainteresovane kompanije mogu se prijaviti za učešće, međutim samo kompanije koje zadovolje inicijalne kriterijume ekonomske održivosti  moći će da nastave sa popunjavanjem upitnika i kvalifikuju se za ulazak na listu CSR Indeksa. Kompanije koje zadovolje inicijalne uslove, dobijaju pristupnu šifru ka svom online profilu u okviru koga imaju pristup upitniku i ostvarenim rezultatima nakon popunjavanja upitnika.

Prijavljivanje kompanija biće otvoreno od marta do jula 2016. godine.

 

 

Popunjavanje upitnikaproces 2

Upitnik kome kompanija pristupa online sastoji se od indikatora u različitim oblastima društveno odgovornog poslovanja (korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište, životna sredina), a svaki od indikatora sastoji se od različitog broja pokazatelja. U okviru svakog indikatora, kompanija treba da označi sve pokazatelje koje ispunjava, i da, kao dokaz označenih pokazatelja, u polja za unos teksta navede reference internih dokumenata koji potvrđuju iznete tvrdnje. Pored ovoga postoji mogućnost za upload dokumenata koji su za to raspoloživi.

Indikatori nose različit broj poena u zavisnosti od svog relativnog značaja. Indikator može biti ispunjen u potpunosti ili delimično, i u potpunosti neispunjen ako nije pozitivno ocenjen dovoljan broj pokazatelja. Pored ovako definisanih indikatora, u alatu postoje i pitanja otvorenog tipa, koja se ne boduju već služe za prikupljanje statističkih podataka.

U okviru samog alata svaki indikator je dodatno pojašnjen, definisani su osnovni pojmovi, i postoji spisak dokumentacije koja može služiti za dokazivanje ispunjenosti pokazatelja. Za svaki indikator ponuđena je i referenca na relevantan indikator u GRI metodologiji, tako da će kompanijama koje izveštavaju prema GRI smernicama biti znatno olakšano popunjavanje Indeksa.

U svakom trenutku, moguće je videti status ispunjenosti upitnika. Upitniku se može pristupati više puta sve dok rok za popunjavanje ne istekne. Podaci se automatski čuvaju odmah nakon unošenja.

 

Izveštaj

U toku popunjavanja moguće je pratiti preliminarne rezultate. Po završetku ciklusa popunjavanja za sve kompanije, u finalnom izveštaju će biti dostupni dodatni podaci koji se odnose na poređenje u odnosu na prosek Indeksa, granu industrije,veličinu kompanije.

 

Provera

Kompanija preuzima odgovornost za tačnost pruženih podataka prilikom popunjavanja upitnika. Ipak, verodostojnost rezultata, odnosno tačnost unetih podataka, proverava komisija/nadzorni odbor CSR Indeksa metodom slučajnog izbora, pri čemu obaveznoj proveri podleže 20% najbolje ocenjenih kompanija. Nakon provere, formira se konačna lista  CSR Indeksa. Komisija se sastoji od najmanje 3 člana i bira se svake godine iz redova priznatih profesionalaca koji ispunjavanju kriterijume nezavisnosti i stručnosti. Uvidom u dokaze, komisija zadražava pravo da u slučaju evidentnog kršenja etičkih načela odrđenu kompaniju izuzme iz procesa indeksiranja.

 

Rezultati

Kompanije koje zadovolje 70% ispunjenosti indikatora, ulaze na CSR listing – prvu nacionalnu listu društveno odgovornih kompanija u Srbiji.

Svaka kompanija dobija svoj izveštaj o ostvarenim rezultatima, uvid u svoje mesto na rang listi i poređenje sa prosekom CSR Indeksa. Rang lista sa rezultatima se ne objavljuje javno.

Posebna priznanja dodeljuju se kompanijama koje su ostvarile najveći broj poena u određenim kategorijama.