• CSR-home

U današnjim uslovima poslovanja, u kojima su očekivanja od biznisa sve veća i gde odnosi sa stejkholderima postaju kritični za održivost, društvena odgovornost kompanija postaje sve važniji faktor njene ukupne vrednosti na tržištu. Shvatanje biznisa čija je jedina svrha stvaranje profita zastareva, a novi svetski poredak zahteva novu viziju biznisa koji, pored profita, uvažava i društvene ciljeve.

Zato su na svetskom i evropskom nivou razvijeni indeksi koji ekonomsku vrednost kompanija mere i na osnovu kriterijuma društvene odgovornosti. Za zemlju poput Srbije, koja je na putu usklađivanja nacionalnog tržišta sa evropskim, važno je da razvija sopstvene alate procene poslovanja po ugledu na već postojeće alate razvijenih zemalja.

CSR Indeks Srbija je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre prakse poslovanja u Srbiji koje su u skladu sa principima održivosti, a pokrenuli su ga Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv uz podršku USAID-a.

Ulazak na listu CSR Indeksa za kompaniju predstavlja priliku da evaluira svoje dosadašnje prakse i pristup društveno odgovornom poslovanju:

  • ulazak na listu CSR Indeksa predstavlja potvrdu liderstva u CSR-u
    Kompanije koje dosegnu nivo ispunjenosti kriterijuma od 70%, ulaze na listu društveno odgovornih kompanija u Srbiji, što im pruža mogućnost da na tržištu budu prepoznate kao društveno odgovorne. Sve kompanije koje ispune uslov dobijaju priznanje da se nalaze na listi CSR Indeksa.
  • prolazak kroz indeksiranje je prilika za benchmarking, evaluaciju i unapređenje praksi
    Kompanija dobija objektivnu procenu gde se nalazi u odnosu na očekivanja i svetske standarde, mogućnost poređnja sa ostalim društveno odgovornim kompanijama u Srbiji. Sve kompanije dobijaju detaljan izveštaj sa informacijama o nivou ispunjenosti indiktora, ostvarenim poenima, performansi u različitim kategorijama i svom mestu na rang listi, ali bez mogućnosti uvida u rang i broj poena drugih kompanija.  Popunjavajući upitnik, kompanija ima priliku da prikupi sve informacije o CSR – u, sa različitih biznis funkcija na sistematičan način. To je prilika za kompanije da bolje razumeju svoje politike, procedure, prakse i inicijative. Popunjavanje upitnika omogućava pristup trenutnom feedbacku, online generisanom izveštaju na osnovu koga postaju vidljive oblasti od interesa i prostor za napredovanje. Ovaj izveštaj ukazuje na nedostatke i rešenja, i pruža osnovu za komunikaciju i planiranje.
  •  prepoznavanje i priznanje dobrih CSR praksi
    Pored priznanja za sve kompanije koje su uspele da se uključe na listu CSR indeksa, one koje su ostvarile najviši rang dobijaju posebna godišnja priznanja CSR Indeksa.